تیم رهبری

جناب آقای مهندس ابوالفضل عسگری رئیس هیئت مدیره
جناب آقای مهندس مجتبی تاجیک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
جناب آقای مهندس مهدی زندی عضو هیئت مدیره
جناب آقای مهندس محمد ظهوریان عضو هیئت مدیره
جناب آقای مسعود بحرانی عضو هیئت مدیره