تیم مدیریت

مجتبی تاجیک

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

معاونین

ناصر عسگری

معاون اجرایی

قاسم نظری الهویی

معاون اجرایی

سیدضیاالدین سجادی

معاون برنامه ریزی و انفورماتیک

مهدی زندی

معاون اجرایی، عضو هیئت مدیره و مدیر کارخانه

مدیران

احمد ذوالفقاری

مدیر مالی

سید مهرداد رضوی روحانی

مدیر مهندسی و امور قراردادها

صابر ماندگار

مدیر بازرگانی و پشتیبانی

ابوالفضل طاهرخانی

مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه

سینا شعبانی

مدیر منابع انسانی

علیرضا نوری

مدیر سیستم ها و کیفیت
مدیر تعالی سازمانی