پروژه های خاتمه یافته خارجی

نام پروژه یا ساختگاهنوع پروژه
احداث خطوط انتقال برق ۲۲۵و۳۰کیلوولت کشور سنگالپست و خط
سیم کشی خط انتقال نیروی ترکمنستانپست و خط
ساختماني، نصب و راه اندازي تجهيزات پروژه نيروگاه الصدر بغداد ( كشور عراق )ساختمانی
 ساختمانی نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)ساختمانی
نصب (Unit&BOP) نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)نصب تجهیزات
خرید متریال مخازن سوخت گازوئیل نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)نصب تجهیزات
ساخت و نصب مخازن سوخت گازوئیل نیروگاه گازی حیدریه نجف (كشور عراق)نصب تجهیزات
نصب نیروگاه گازی اربیل /خورمالا ( کردستان عراق )نصب تجهیزات