خطوط انتقال نیرو و پست

نصب نیرو با اجرای بیش از ۱۰ هزار کیلومتر خطوط انتقال برق با ولتاژهای مختلف در داخل کشور و بیش از ۲۵۰ کیلومتر در خارج از کشور (سنگال) و همچنین نصب و راه‌اندازی ۲۰۰ پست برق همواره در این زمینه در کشور حضور مستمر دارد.

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو