نیروگاهی و صنعتی

شرکت نصب نیرو در ساخت بیش از ۲۰ نیروگاه شامل گازی، حرارتی، سیکل ترکیبی و آبی نقش داشته است. احداث این نیروگاه‌ها بیش از ۸۰۰۰ مگاوات به توان تولید برق کشور افزوده است.
همچنین شرکت نصب نیر با همکاری شرکت‌های بین‌المللی موفق به احداث نیروگاه الصدر عراق با توان تولیدی ۳۲۴ مگاوات گردیده است.

آخرین پروژه‌ها

پروژه‌های انجام شده توسط نصب نیرو