تامین و ساخت اسکلت فلزی ACC فردوسی

شماره قرارداد : MTS-TU-94-0014

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۳/۳۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۱/۳۱