ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی رودشور

شماره قرارداد : MTS-RC-96-0004

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۱۰/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۸/۱۰/۰۱