ساختمانی فاز ۱۴ (پیوینگ)

شماره قرارداد : ۹۵/پ/۱۳۸

کارفرما : نیرپارس – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۳/۰۱