ساختمانی نیروگاه ارومیه

شماره قرارداد : CCP-OD-1395-493

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۲/۳۰
تاریخ اتمام پروژه : ۹۹/۰۳/۳۰