ساختمانی نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس (فاز اول و دوم )

شماره قرارداد : ISP-95-133

کارفرما : توسعه سه – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۴/۲۶
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۵/۲۶