عملیات ساختمانی بخش بخار چابهار

شماره قرارداد : CCP-CQ-1395-260

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۹/۰۵
تاریخ اتمام پروژه : ۹۹/۰۱/۰۵