لیفت توربین و ژنراتور یزد تابان

شماره قرارداد :

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۱۰/۳۰
تاریخ اتمام پروژه : ۹۴/۱۲/۱۹