نصب اسکلت فلزی غرب کارون

شماره قرارداد : CCP-KG-1394-490

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۲/۰۱