نصب تجهیزات فاز 14 پارس جنوبی

نصب تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی

شماره قرارداد : ۹۳/۱۲۲/پ

کارفرما : نیرپارس – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۲/۱۲/۲۸
تاریخ اتمام پروژه : ۹۳/۱۲/۲۸