نصب نیروگاه سیکل ترکیبی کاشان

شماره قرارداد : MTS-KB-95-0023

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۱۲/۱۵
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۳/۱۶