نصب HRSG نیروگاه پرند

نصب HRSG نیروگاه پرند

شماره قرارداد : CCP-PQ-1394-359

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۱۲/۰۲
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۲/۰۲