نصب STG نیروگاه شیروان

شماره قرارداد : CCP-SV-1394-46

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۰۷/۱۵
تاریخ اتمام پروژه : ۹۵/۱۲/۱۵