تیم رهبری

جناب آقای مهندس ابوالفضل عسگری

رئیس هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مجتبی تاجیک

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مهدی زندی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس مسعود بحرانی

عضو هیئت مدیره

جناب آقای مهندس محمد ظهوریان

عضو هیئت مدیره