باقی مانده ساختمانی نیروگاه پره سر(قرارداد دوم)

شماره قرارداد : CCP-PS-1394-47

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۰۲/۱۶
تاریخ اتمام پروژه : ۹۵/۰۵/۱۶