تامین ، ساخت و حمل اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه رومیله

شماره قرارداد : در حال مبادله قرارداد

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه :
تاریخ اتمام پروژه :