تامین و ساخت اسکلت فلزی بخش بخارنیروگاه فردوسی

شماره قرارداد : MTS-TU-94-0011

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۴/۲۹
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۳/۲۹