تامین و ساخت و نصب اسکلت فلزی نیروگاه بندرعباس (فاز یک)

شماره قرارداد : isp-95-115/2

کارفرما : توسعه سه – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۸/۱۳
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۲/۱۲