حمل و نصب اسکلت فلزی بخش بخار نیروگاه فردوسی

شماره قرارداد : MTS-TU-94-0012

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۸/۲۷
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۷/۲۷