حمل و نصب اسکلت فلزی خنک کن نیروگاه فردوسی

شماره قرارداد : MTS-TU-94-0015

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۸/۰۳
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۱۱/۰۳