نصب اسکلت فلزی نیروگاه برق و بخار مکران

شماره قرارداد : ISP-96-052

کارفرما : توسعه سه – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۹/۱۸
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۱/۲۸