ساختمانی بخش بخار سیکل ترکیبی فردوسی

شماره قرارداد : MTS-TU-94-0006

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۱۱/۱۷
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۲/۱۷