ساختمانی فاز ۱۴ (آتش نشانی و پست )

شماره قرارداد : پ/۹۱/۱۸۴

کارفرما : نیرپارس – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۱/۰۲/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۱/۱۲/۰۱