ساختمانی نیروگاه پرند

شماره قرارداد : CCP-PQ-1393-094

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۳/۰۶/۱۸
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۵/۱۸