عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه

شماره قرارداد : CPP-OD-1395-493

کارفرما : شركت احداث و توسعه نيروگاههای سيكل تركيبی مپنا (توسعه ۲ )

نام كارفرمای اصلی : شركت تدبير سازان سرآمد

تاریخ شروع پروژه : ۱۳۹۶/۰۳/۰۱

تاریخ اتمام پروژه : 

شرح كار : شركت نصب نيرو با استفاده از پرسنل مجرب ، تجهيزات و ماشين آلات مناسب و مديريت صحيح در نظر دارد تا به بهترين وجه ممكن نسبت به اجرای عمليات ساختمانی بخش بخار نيروگاه سيكل تركيبی اروميه اقدام نمايد.