نصب اسكلت فلزی واحد ۱۷ كارخانه آلومينا در جاجرم

شماره قرارداد : ۷۵/۳۸۳۹

کارفرما : طرح توليد آلومينا – جاجرم
تاریخ شروع پروژه : ۷۵/۰۶/۰۷
تاریخ اتمام پروژه : ۷۵/۱۰/۲۰