نصب اسکلت فلزی پرند

شماره قرارداد : CCP-PQ-1393-133

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۴/۰۲/۱۶
تاریخ اتمام پروژه : ۹۵/۱۰/۱۶