نصب نیروگاه گازی هرمزگان

شماره قرارداد : MTS-HM-91-0007

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۲/۰۱/۳۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۳/۰۴/۳۱