نصب ACC نیروگاه پرند

نصب ACC نیروگاه پرند

شماره قرارداد : MTS-PQ-94-0043

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۷/۰۴
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۲/۰۴