نصب ACC نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

شماره قرارداد : MTS-CI-95-0015

کارفرما : توسعه يك – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۱۰/۲۶
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۰/۲۶