نصب GTG نیروگاه رومیله

شماره قرارداد : CCP-I3-1394-300

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۲/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۳/۱۶