نصب HRSG نیروگاه شیروان (الحاقیه ۱)

شماره قرارداد : CCP-89-106

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۳/۱۰/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۵/۰۱/۰۱