نصب HRSG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب HRSG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

شماره قرارداد : CCP-CI-1395-148

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۶/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۶/۳۱