نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب HRSG نیروگاه گل گهر سیرجان

شماره قرارداد : CCP-CI-1395-191

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۶/۱۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۰۴/۲۷