نصب STG نیروگاه پرند

نصب STG نیروگاه پرند

شماره قرارداد : CCP-PQ-1395-089

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۷/۲۴
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۱۰/۲۴