نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

نصب STG نیروگاه کرمانیان (سمنگان)

شماره قرارداد : CCP-CI-1395-191

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۵/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۶/۰۷/۱۴