نصب STG نیروگاه گل گهر سیرجان

شماره قرارداد : CCP-CI-1395-148

کارفرما : توسعه دو – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۶/۱۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۷/۱۱/۱۱