نیروگاه بادی EPC آقکند

نیروگاه بادی EPC آقکند

شماره قرارداد : ۳۶۱۴/۲۱۳۶-۱ ۳۶۱۴/۲۱۳۶-۲

کارفرما : شركت انرژی های تجدید پذیر – گروه مپنا
تاریخ شروع پروژه : ۹۶/۰۹/۰۱
تاریخ اتمام پروژه : ۹۸/۰۵/۰۱