مجتبی تاجیک قلعه

مدیرعامل

رسول مرادی

معاون اجرایی

قاسم نظری

معاون اجرایی

مهدی زندی

معاون اجرایی

رضا رضایی تهرانی

معاون مهندسی

سیدضیاالدین سجادی

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات
معاون سیستم ها و کیفیت

حسین محمدی

معاون منابع انسانی

محمد جواد کوشش

معاون قراردادها

مهناز عبدالحسینی راد

معاون مالی و اقتصادی

صابر ماندگار

معاون تامین

محمد کاظم کوشش

مدیر ارتباطات و توسعه بازار