فهرست سهامداران شرکت

شرکت گروه مپنا

شركت احداث و توسعه نيروگاه های مپنا (توسعه ۱)

شركت احداث و توسعه نيروگاه هاي سيكل تركيبی مپنا (توسعه ۲)

شركت احداث و توسعه پروژه هاي ويژه مپنا (توسعه ۳)

شركت سرمايه گذاری كاركنان گروه مپنا

اشخاص حقيقی و سایر اشخاص حقوقی